Laddar!...

Visselblåsartjänst

Här rapporterar du missförhållanden eller olämpligt beteende inom organisationen.

Exempelvis:
• Ekonomiska oegentligheter såsom bedrägeri, stöld, korruption eller annan form av ekonomiskt missbruk inom organisationen.
• Diskriminering eller trakasserier på grund av kön, ras, religion, ålder, sexuell läggning eller andra liknande faktorer.
• Brott mot företagspolicy eller etiska riktlinjer, exempelvis att inte följa företagsstandarder, regler och lagar eller att begå oetiskt beteende.
• Farlig eller olämplig verksamhet inom organisationen som kan utgöra en risk för anställdas hälsa och säkerhet.
• Andra allvarliga överträdelser av företagspolicy eller lagar, till exempel kränkningar av upphovsrätt, miljöbrott eller överträdelser av konkurrenslagar.

Hantering av data sker anonymt av Roxx Webb AB.
Vid angivande av telefonnummer, garanteras att mottagaren inte ges tillgång till denna uppgift.